OlcsoSzallas.net - Az olcsó szálláshelyek legnagyobb katalógusa - Csehország, Szlovákia
Chcete reklamu na tomto místě?
olcsó szállás
Csehország - szállás Morvaország - szállás Szlovákia - szállásTippek kirándulásra - Eperjesi kerület

Országrész: Szlovákia (szállás), Régió: Eperjesi kerület (szállás)

?ergov

Poho?í na severu východního Slovenska ohrani?ené m?sty Bardejov, Prešov, Ve?ký Šariš, Sabinov a Plave?, sahající až k polské hranici. Nejvyšším vrcholem je Min?ol (1157 m). Mezi další významné hory pat?í Ve?ká Javorina (1098 m), ?ergov (1050 m) a Lysá (1067 m). Pramení zde ?eka Top?a. Zajímavé jsou z?íceniny Hanigovského hradu. Významným centrem cestovního ruchu je lyža?ský areál Drienica - Lysá u Sabinova.

www: P?echod poho?í ?ergov (inspirace k výletu)

Text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Západ slunce nad Bukovskými vrchy z Runiny [Felnagyítani - új ablak]

Bukovské vrchy (NP Poloniny)

Málo navšt?vované poho?í v severovýchodním cípu Slovenska. Rozlehlé bukové lesy, tém?? nenarušená p?íroda, zub?i, medv?di, vlci, klid. V údolích pod horami svérázné rusnácké vesnice s chrán?nými d?ev?nými kostely. Nejvyšší hora poho?í - Kremenec (1221 m) - tvo?í trojmezí mezi Slovenskem, Polskem a Ukrajinou. Je turisticky p?ístupný po zna?ených cestách stejn? jako celý slovensko-polský hrani?ní h?eben. Od roku 1997 oblast chrán?na jako Národní park Poloniny. Sousedí s polským Národním parkem Bieszczady a ukrajinským Užanským národním p?írodním parkem. Dohormady tvo?í mezinárodní biosférickou rezervaci Východní Karpaty. Nová Sedlica - nejvýchodn?jší obec Slovenska. Podhorské vesnice spojeny s civilizací nov? opravenými silnicemi.

www: Duší Karpat - Bukovské vrchy (fotografie z regionu)
Osadné (vesni?ka na západním okraji Národního parku)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2005

Busov

Poho?í p?i polských hranicích v okrese Bardejov. Je sou?ástí Nízkých Beskyd. Nejvyšší vrch se nazývá také Busov (1002 m). Mezi turisticky zajímavá místa pat?í minerální pramen Cige?ka a d?ev?ný kostelík ve Fri?ce. Na JV okraji lázn? Bardejovské Kúpele.

www: Wikipedia - Busov (heslo z encyklopedie)

Text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Socha vojáka Švejka u pumpy na nádraží v Humenném [Felnagyítani - új ablak]

Humenné

Okresní m?sto na východ? Slovenska na soutoku ?ek Laborec a Cirocha. Práv? údolí Cirochy tvo?í p?ed?l mezi okolními horami - Vihorlat a Laborecká vrchovina. Turistické východisko. Železni?ní uzel, vedle nádraží je postavena socha vojáka Švejka na památku jeho rozhovoru v Humenném (podle románu Jaroslava Haška). Humenský skanzen návšt?vník?m p?edstavuje d?ev?nou architekturu a život východních Karpat. P?kné upravené centrální nám?stí.

www: Humenné.net (výborný zdroj informací o Humenném)
Brekov.sk (obec u Humenného pod z?íceninou Brekovského hradu)

Fotografie i text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net

Monastier Krásny Brod - z?ícenina kláštera (naho?e), p?írodní rezervace Haburské rašeliništ? (dole) [Felnagyítani - új ablak]

Laborecká vrchovina

Poho?í na severovýchod? Slovenska, sou?ást Nízkých Beskyd. Rozkládá se na sever od m?st Humenné a Snina a zahrnuje okolí i dalšího okresního m?sta Medzilaborce. V severní ?ásti, p?i hranicích s Polskem, tvo?í Chrán?nou krajinnou oblast Východní Karpaty. Významné p?írodní rezervace Palotské jedliny, Mokré lúky pod ?ertižným, Haburské rašelinisko, Pod Demjatou. Nejvyšším vrcholem je Vysoký Grú? (904 m) na slovensko-polské hranici severn? od osady Vyšná Jablonka. Hory jsou porostlé p?edevším listnatými lesy. Oblast je odvod?ována ?ekou Laborec. Tato ?eka p?i?kla též ozna?ení regionu v okolí jeho horního toku - Laborecko. Dobré podmínky pro cykloturistiku a vhodné terény pro b?žecké lyžování, významným východiskem je obec ?ertižné. V zim? bývá dostatek sn?hu, st?edisky lyžování jsou Danová, Palota a Borov. Lyža?ské vleky najdete i ve vesni?ce Parihuzovce na východ? oblasti, již v Bukovských vrších. V oblasti se setkáte s rusínsko - ukrajinským ná?e?ím.

www: www.Laborecko.net (výborný zdroj informací o oblasti)

Fotografie: Stanislav Macinský, Laborecko.net. Text: R.Vystr?il.

Muzeum Andy Warhola, Medzilaborce [Felnagyítani - új ablak]

Medzilaborce

Okresní m?sto na severovýchod? Slovenska, na soutoku ?í?ek Laborec a Vydra?ka, v nadmo?ské výšce 326 m. Od státní hranice s Polskem vzdálené jen 11 km. Spojení do Polska umož?uje obnovená železnice p?es Lupkovský pr?smyk. Vlakové spojení též s m?stem Humenné. Ve m?st? se nachází známé Muzeum Andyho Warhola, jednoho z nejvýznamn?jších um?lc? 20. století. Významná menšina Rusín? a Ukrajinc?. V okolí m?sta dobré lyža?ské terény.

www: www.Medzilaborce.net (výborný zdroj informací o Medzilaborcích)

Fotografie: Stanislav Macinský, Medzilaborce.net. Text: R.Vystr?il.

Ondavská vrchovina

Poho?í na severovýchod? Slovenska. Nejvyšší výšky dosahuje v bod? Smilnianský vrch (750 m), který se nachází mezi obcemi Becherov a Smilno asi 5 km od hranice s Polskem. V jižních ?ástech však kope?ky mají pouhých 200 metr?. Zahrnuje okolí m?st Bardejov, Svidník, Stropkov, Giraltovce a zasahuje až k Humennému a Vranovu nad Top?ou. Významným turistickým centrem je vodní nádrž Velká Domaša. Oblast je odvod?ována ?ekami Ondava a Topla. Smíšené lesy s loukami, pastvinami i zem?d?lskou p?dou. Mezi zimní centra pat?í nap?. Šarbov, Medvedie, Nižný Komarník a Makovica.

www: (žádný odkaz)

Text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Oddych na Domaši [Felnagyítani - új ablak]

P?ehrada Domaša

P?ehrada Domaša je vybudována na ?ece Ondav? v prost?edí Ondavské vrchoviny, která je sou?ástí Nízkých Beskyd. Leží mezi m?sty Vranov nad Top?ou a Stropkov. Oficiáln? je pojmenována jako vodní nádrž Velká Domaša, nebo? níže na toku je postavena ješt? vyrovnávací nádržka Malá Domaša. Poskytuje dobré podmínky pro provozování lodních sport?, rybolov, plavání, turistiku i cyklistiku. Dlouhá je p?ibližn? 14 km a široká max. 3 km. Na b?ezích je mnoho rekrea?ních st?edisek poskytujících ubytování, stravování i vyžití na plážích - Dobrá, Nová Kel?a, Valkov, Hol?íkovce, Po?any.

www: (žádný odkaz)

Foto: Penzion Tatra, Domaša - Valkov. Text: R. Vystr?il.

Plavba na pltích na rece Dunajec [Felnagyítani - új ablak]

Pieniny

Pieniny jsou nejmenším slovenským Národním parkem, nachází se na severu zem? u hranic s Polskem, jeho vznik je datován rokem 1967. Tvo?í jej meandrující ?eka Dunajec a okolní vápencové hory vytvá?ející výrazné krajinné dominanty (skalní v?že, vyhlídky atd.). Velmi pestrá flóra. Oblíbenou atrakcí je splavování ?eky Dunajec na tzv. pltích v 9km úseku ?ervený Kláštor - Lesnice, tyto dv? vesnice jsou hlavními východisky do oblasti. Obce plné rázovité architektury.

www: Pieniny.sk (pr?vodce po Pieninách, mapy, fota)
iPieniny.szm.sk (další informa?ní web)
Pieni?ski Park Narodowy (polský národní park)

Fotografie: IPieniny.szm.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Slanské vrchy

Pom?rn? rozlehlé sope?né poho?í na východ? Slovenska. Z východní i západní strany je obklopené nížinatým územím. Táhne se v délce asi 50 km od m?st Prešov a Vranov nad Top?ou jižním sm?rem až k hranicím s Ma?arskem. Nejvyšším vrcholem je Šimonka (1092 m) poblíž obce Zlatá Ba?a. Svahy hor jsou porostlé zpravidla listnatými lesy s jelení, srn?í a mufloní zv??í. Mezi lyža?ská st?ediska pat?í Zlatá Ba?a, Zamutov a Petrovce. V lét? je navšt?vovaná vodní nádrž Sigord a jezero Izra. Dopravn? významný je Dargovský pr?smyk na spojnici Košic s Michalovcemi. Významná ložicka drahých a barevných kov?. Raritní byla t?žba drahého opálu, o ní informauje nová nau?ná stezka u osady Dubník (Dubnícke opálové ban?). V d?íve velmi známých lázních Her?any m?žeme najít pozoruhodný p?írodní Herliansky gejzír, z n?hož st?íká voda do výše 15 metr? po dobu 25 minut jednou za každých 33 hodin.

www: Slanské vrchy (výborný web v?novaný tomuto poho?í)

Text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Západ slunce nad Vihorlatem z Tibavy [Felnagyítani - új ablak]

Vihorlat

Dominantní poho?í sope?ného p?vodu na hranici Prešovského a Košického kraje, východní ?ástí zasahuje až na Ukrajinu. ?ást poho?í tvo?í ChKO. Vystupuje vysoko z Východoslovenské roviny, v obci Jovsa na jihu poho?í u Zemplínské Šíravy dosahuje pouhých 160 m n. m. Nejvyšším vrcholem je hora Vihorlat (1 075 m). Mnoho turisticky významných míst - p?írodní jezero Morské oko v hloubi bukových les?, sklaní vyhlídka na vrcholu Sninský kame? a další. Zna?ené turistické i cyklistické trasy. ?ást poho?í je nep?ístupná kv?li vojenskému prostoru.

www: Duší Karpat - Vihorlat (fotografie z regionu)
Karpaty.net - Vihorlat (stru?ný popis poho?í)
SAŽP - nau?né stezky (pr?vodce stezkami okolo Morského oka)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2005

Chata pri Zelenom plese na úbo?í Jah?acího štítu (naho?e), Štrbské pleso (dole) [Felnagyítani - új ablak]

Vysoké Tatry

Nejvýznamn?jší centrum cestovního ruchu Slovenska. Nejmenší velehory na sv?t?. Oproti jiným mají výhodu, že lze za jeden den vystoupit z civilizace až na vrchol štítu a op?t se do m?sta vrátit. Nejvyšší poho?í Karpat. V roce 1949 byly vyhlášené za první národní park na Slovensku (TANAP), od roku 1993 s polskou ?ástí Tater tvo?íBiosférickou rezervaci UNESCO Tatry. Nejvyšším vrcholem je Gerlachovský štít (2655 m). Turisticky nejatraktivn?jší jsou Lomnický štít s lanovkou vedoucí až na jeho vrchol, Rysy, nejvyšší vrch Polska, a Krivá?, jedna ze slovenských národních hor. Známé jsou ledovcové doliny (nap?. Ve?ká a Malá Studená dolina) a plesa (Štrbské pleso, Skalnaté pleso). Hlavní turistická st?ediska tvo?í jediné m?sto pojmenované Vysoké Tatry (Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica). Jsou propojena Tatranskou elektrickou železnicí s nejv?tším m?stem oblasti, Popradem. Východní ?ást hor tvo?í mén? navšt?vované vápencové Belianské Tatry se st?ediskem Ždiar.

www: Tatry.cz (dobré ?eské stránky o turistice v Tatrách)
Vysoke-Tatry.sk (pr?vodce po Tatrách v?etn? map)
Vysoke-Tatry.info (encyklopedie Vysokých Tater)
Tatry.sk (server m?sta Vysoké Tatry)
Vysoké Tatry - horolezecký pr?vodce (obsáhlý pr?vodce s nákresy)
Lanovky.sk - Skalnaté pleso (výborné info o lanovkách v tomto st?edisku)
Lanovky.sk - Štrbské Pleso (výborné info o lanovkách v tomto st?edisku)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2004


A j á n l a t
Kezdőlap - szállás
Csehország
Morvaország
Szlovákia
Ukrajna
Lengyelország
Magyarország
Keresés
Tippek kirándulásra
Szállás a világon
Hirdetés
A projektről
Kapcsolat

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

B e j e l e n t k e z é s
Bejelentkezés
Új felhasználó

Q u a l i t y
Quality is our goal!
Did you find
some inaccuracy?
Inform the administrator

F a c e b o o k

E g y ü t t m ü k ö d é s
Hiking.Sk

Duše Karpat


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil