OlcsoSzallas.net - Az olcsó szálláshelyek legnagyobb katalógusa - Csehország, Szlovákia
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
olcsó szállás
Csehország - szállás Morvaország - szállás Szlovákia - szállásTippek kirándulásra - Besztercebányai kerület

Országrész: Szlovákia (szállás), Régió: Besztercebányai kerület (szállás)
Nám?stí svaté trojice, v pozadí Kalvárie [Felnagyítani - új ablak]

Banská Štiavnica

Jedno z nejhez?ích slovenských m?st. Velký rozvoj sídla byl spojen p?edevším s t?žbou st?íbra. Historické jádro m?sta spolu s technickými památkami v okolí je zapsané v seznamu kulturního d?dictví UNESCO. Centrem m?sta je Nám?stí svaté Trojice s monumentálním morovým sloupem a sousoším. Ve m?st? Banské muzeum p?írod? (skanzen) s možností fárat do podzemí i prohlídky povrchových expozic. Dominantou Banské Štiavnice je soubor barokních církevních staveb Kalvárie na kopci severn? od m?sta. V okolí na 40 malých vodních nádrží ("tajchy") vybudovaných pro zisk levné vodní energie pot?ebné p?i t?žb?. Banská Štiavnica leží v centru Štiavnických vrch? tvo?ících Chrán?nou krajinnou oblast.

www: M?sto Banská Štiavnica (oficiální stránky m?sta)
Banská Štiavnica - neoficiální web (info o m?st?)

Fotografie: BanskáŠtiavnica.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Murá?ská planina [Felnagyítani - új ablak]

Murá?ská planina

Horský celek jižn? od východní ?ásti Nízkých Tater, od kterých odd?len ?ekou Hron. Turisticky mírn? opomíjená náhorní plošina vystupující až o tisíc metr? nad okolní údolí. Chrán?na od roku 1997 formou Národního parku (d?íve ChKO). Charakteristické jsou husté lesy, vápencové skály, krasové jevy, pasoucí se kon?. Nejvyšší výšky dosahuje v míst? Fabova ho?a (1439 m). Turistickou atrakcí je nevelká z?ícenina Murá?ského hradu. Východisky do parku jsou m?ste?ka Murá? a Tisovec. Zajímavá železni?ní tra? z Tisovce do Brezna p?ekonávající obrovské p?evýšení formou zuba?ky.

www: Murá?ská-planina.net (neoficiální stránky Národního parku)
Murá?ská planina 1999 (informace o horách z roku 1999)
Ozubnicová tra? Tisovec - Pohronska Polhora

Fotografie: Bohdan Dlouhý, muranska-planina.net. Text: R. Vystr?il

Pohled z vrcholu Chopku na ?umbier [Felnagyítani - új ablak]

Nízké Tatry

Poho?í Nízké Tatry je dlouhé asi 80 km. Od roku 1978 chrán?né jako Národní park. Táhne se od západu na východ, na sever spadá do údolí Váhu, na jih k údolí ?eky Hron. Nejvyšším vrcholem je ?umbier (2043 m), nejznám?jším pak nedaleký Chopok (2024 m) s lanovkami z obou stran údolí. Východní ?ást hor s vrcholem Krá?ova ho?a (1946 m) je navšt?vovaná mén?. Nejv?tším zimním st?ediskem na Slovensku s infrastrukturou vysoké evropské úrovn? je Jasná na severní stran? Chopku. Turisticky atraktivní je Demänovská dolina s p?ístupnými jeskyn?mi (Demänovská jeskyn? svobody a Demänovská ledová jeskyn?). Celý h?eben Nízkých Tater je rájem treka??, turisti s krosnami jej p?echází za 5 dní bez nutnosti tahat stan díky možnému spaní v útulnách.

www: NizkeTatry.sk (podrobný pr?vodce po Nízkých Tatrách)
Nízké Tatry - pr?vodce h?ebenem (informace pro turisty)
Národní park Nízké Tatry (správa národního parku)
Kamenná chata (denn? aktuální po?así z Chopku)
Jasná pod Chopkom (st?edisko evropské úrovn?)
Lanovky.sk - Jasná (výborné info o lanovkách v tomto st?edisku)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2005

SkiPark Ružomberok [Felnagyítani - új ablak]

Velká Fatra

Lesnaté rozlehlé poho?í mezi m?sty Martin, Ružomberok a Banská Bystrica tvo?ící Chrán?nou krajinnou oblast. Nejvyššího bodu dosahuje na vrcholu Ostredok (1592 m). Nejvýznamn?jšími zimními st?edisky jsou Malinô Brdo nad Ružomberkem a Donovaly v dotyku Nízkých Tater. U Ružomberku osada Vlkolínec s dochovaným souborem 45 d?ev?ných dom? zapsaná na seznamu sv?tového kulturního d?dictví UNESCO. Na jihu poho?í p?ístupná Harmanecká jeskyn?. Ve m?st? Tur?ianske Teplice sezónní termální koupališt?.

www: Vlkolínec (sou?ást webu NízkéTatry.sk)
Skipark Ružomberok (lyža?ské st?edisko Malinô Brdo)
Ružomberok.sk (oficiální stránky m?sta Ružomberok)
Tur?ianske Teplice (stránky m?sta Tur?ianske Teplice)
Martin.sk (stránky m?sta Martin)
Lanovky.sk - Malinô Brdo (výborné info o lanovkách v tomto st?edisku)

Fotografie: SkiPark.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Vtá?nik [Felnagyítani - új ablak]

Vtá?nik

Klidné poho?í, které je sou?ástí Slovenského st?edoho?í. Jeho poloha se dá ohrani?it m?sty Žiar nad Hronom, Handlová, Prievidza, Partizánske a Žarnovica. Je sou?ástí ChKO Ponit?í. Lesy, louky, pastviny, skalní útvary. Nejvyšší vrchol Vtá?nik (1346 m) poskytuje široké rozhledy do okolí. Lyža?ským st?ediskem je nap?. Remata u Handlové. U obce Podhradí z?ícenina hradu Sivý kame? z 13. století. Nedaleko Prievidze m?sto Bojnice se známým zámkem a lázn?mi.

www: Vtá?nik - dobre utajená krása (?lánek o poho?í z InZine.sk)
Turistika.cz - Vtá?ník (stru?n? o horstvu)

Foto: ?uboš Vodi?ka, InZine.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Výhled ze Sitna [Felnagyítani - új ablak]

Štiavnické vrchy

Nejv?tší slovenské sope?né poho?í plné smíšených les?, um?lých jezer a kulturních historických památek. Chrán?né formou Chrán?né krajinné oblasti Štiavnické vrchy. V centru poho?í historické m?sto Banská Štivnica (UNESCO). Nejvyšším vrchem poho?í je Sitno (1009 m) se starým lesním porostem na jeho úbo?í (Sitniansky prales). Z vysokých skalních st?n na jeho vrcholu široký kruhový rozhled. Množství malých vodních nádrží (tajch?) dnes využívaných k rekreaci. Z nich nejznám?jší je Po?úvadelské jezero (Po?úvadlianske jazero). V obci Vyhne p?írodní rezervace chránící nejv?tší kamenné mo?e sope?ného p?vodu na Slovensku. Poblíž termální lázn? Sklené Teplice.

www: Výlety po Štiavnických vrších (z webu Hiking.sk)
Po?úvadlo (p?kné stránky obce u Po?úvadelského jezera)
Hodruša - Hámre (obec mezi Banskou Štiavnicí a Žiarnovicí)
Svätý Anton (obec jižn? od Banské Štiavnice)
Vrch Sitno (z neoficiálních stránek m?sta Banská Štiavnica)
Kremnicko - Štiavnický mikroregion (region Adela)
Region Pohronie (regionální informa?ní portál)

Fotografie: BanskáŠtiavnica.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net


A j á n l a t
Kezdőlap - szállás
Csehország
Morvaország
Szlovákia
Ukrajna
Lengyelország
Magyarország
Keresés
Tippek kirándulásra
Szállás a világon
Hirdetés
A projektről
Kapcsolat

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

B e j e l e n t k e z é s
Bejelentkezés
Új felhasználó

Q u a l i t y
Quality is our goal!
Did you find
some inaccuracy?
Inform the administrator

F a c e b o o k

E g y ü t t m ü k ö d é s
Hiking.Sk

Polana.eu

Horehronie.eu

Duše Karpat


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil